Παρεχόμενες υπηρεσίες

Λογιστικές υπηρεσίες

Η infosell παρέχει τις ακόλουθες λογιστικές - φοροτεχνικές υπηρεσίες (οπως ορίζονται από το ΠΔ υπ.αρ. 340):

 • Ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών, προτύπων και σχεδίων γενικών και κλαδικών

 • Εποπτεία και εφαρμογή διαδικασιών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και των αναλογούντων φόρων και έλεγχο της τυπικής επάρκειας και ακρίβειας των στοιχείων και παραστατικών

 • Ενημέρωση και τήρηση των φορολογικών βιβλίων σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις

 • Σύνταξη και υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων, των ισολογισμών και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιχειρήσεων και οργανισμών

 • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, συμπληρωματικών στοιχείων και καταστάσεων, καθώς και επιμέλεια εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών και διατυπώσεων προς τις φορολογικές και οικονομικές αρχές

 • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή συμπληρωματικών και στατιστικών στοιχείων και καταστάσεων προς τις δημόσιες αρχές

 • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή μισθολογικών καταστάσεων, ασφαλιστικών εισφορών και προγραμμάτων εργασίας

Φοροτενικές υπηρεσίες

Η infosell παρέχει τις ακόλουθες φοροτεχνικές υπηρεσίες:

 • Φορολογικός σχεδιασμός για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα

 • Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ

 • Επιμέλεια ελέγχου προς επιστροφή ΦΠΑ

 • Παροχή πάσης φύσεως φοροτεχνικών συμβουλών

 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων

 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωσης κεφαλαίου

 • Εκπόνηση και παρουσίαση αναφορών (financial reporting)

Εργατικά-Ασφαλιστικά

Η infosell γνωριζει πόσο ευαίσθητο είναι το κομμάτι της μισθοδοσίας (εργατικά-ασφαλιστικά). Με συγχρονα προγράμματα και εξειδικευμένη γνώση διαχειρίζεται τα στοιχεία του προσωπικού της κάθε εταιρείας υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν:

 • Συμβουλές για εργασιακά θέματα

 • Σύνταξη μισθοδοσίας και έκδοση αποδείξεων πληρωμής ή καταστάσεων πληρωμής μέσω τραπέζης

 • Χορήγηση κάθε είδους βεβαιώσεων στο προσωπικό της επιχείρησης σας

 • Αναγγελίες πρόσληψης , απόλυσης και αποχώρησης προσωπικού και υποβολή αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες

 • Υπαγωγή και διεκπεραίωση όλων των επιδοτούμενων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ

 • Σύνταξη καταστάσεων ΑΠΔ και υποβολή αυτών μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται

 • Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων προσωπικού (ΣΕΠΕ)

 • Προσδιορισμός & έλεγχος νόμιμου μισθού για κάθε εργαζόμενο

 • Καταστάσεις επικουρικών ταμείων

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η infosell παρέχει τις ακόλουθες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

 • Oργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting)

 • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη

 • Σύνταξη καταστάσεων εσόδων – εξόδων (P&L statement), πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σύγκρισή τους με το budget

 • Επιθεώρηση της λειτουργίας του συστήματος κοστολόγησης για τυχόν βελτιώσεις – διορθώσεις και εφαρμογή της μεθοδολογίας Activity Based Costing

 • Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων

 • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού

 • Παροχή υπηρεσιών επί θεµάτων συγχωνεύσεων, απορροφήσεων ή αποσχίσεων κλάδων

 • Συμβουλές ανάπτυξης και αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων (CRM, ERP)

 • Επιμέλεια εκπόνησης και εφαρμογής αναλυτικής λογιστικής

 • Οργάνωση συστήματος και διενέργεια εσωτερικού ελέγχου

Υπηρεσίες κοστολόγησης

Ο ρόλος της κοστολόγησης είναι ο έλεγχος της εφαρμογής της οικονομικής αρχής, σύμφωνα με την οποία πρέπει να αναλώνονται οι λιγότερες αξίες, ώστε να παράγεται το περισσότερο έργο.

Για το λόγο αυτό, η κοστολόγηση είναι πολύ σημαντική για τις βιομηχανικές/ βιοτεχνικές παραγωγικές μονάδες και η ανάληψη της εργασίας αυτής απαιτεί γνώσεις, λεπτομερή επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων και γνώσεις γενικής και αναλυτικής λογιστικής.

Ακριβώς εξαιτίας της μεγάλης εξειδίκευσης και των γνωστικών απαιτήσεων της κοστολόγησης, οι περισσότερες εταιρείες προτιμούν να αναθέτουν τις εργασίες κοστολόγησης σε αυτοαπασχολούμενους μελετητές.

Η κοστολόγηση προϋποθέτει τουλάχιστον τις παράκατω εργασίες:

 • Οργάνωση και παρακολούθηση κοστολογίου

 • Προϋπολογισμός του κόστους βάσει των αναγκαίων μηχανοωρών, ανθρωποωρών, υλικών, γενικών βιομηχανικών, εξόδων, ανταλλακτικών κλπ, που απαιτούνται για την παραγωγή ενός προϊόντος

 • Παρακολούθηση του κόστους προϊόντος, όπως αυτό διαμορφώνεται μέσα από τις παραγωγικές διαδικασίες που ακολουθούνται

 • Επιμερισμός σε κέντρα κόστους σύμφωνα με την πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση

Σκοπός των παραπάνω εργασιών είναι η εξεύρεση και παρακολούθηση του κόστους, δηλαδή της συνολικής αξίας των πραμάτων και υπηρεσιών που καταναλώνονται για να παραχθεί μία μονάδα από ένα ορισμένο προϊόν ή έργο. Η ανάλυση μπορεί να αφορά μια συγκεκριμένη εργασία ή τμήμα παραγωγής ή το συνολικό κόστος όλης της παραγωγικής διαδικασίας.

Μηχανογραφικές υπηρεσίες

Επενδύσαμε στην μηχανογράφηση η οποία αποτελεί τον μόνο τρόπο για να λειτουργήσει ομαλά και να εξελιχθεί το λογιστήριο απο φορολογικό βάρος σε εργαλείο για την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Προσφέρουμε εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες κατευθύνσεις, σχεδιασμό αποκλειστικών λύσεων ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του λογιστηρίου.

 • Επισκεφτείτε την υπηρεσία Infosell Connect

 •  

   

  INFOSELL
  3ης Σεπτεμβρίου 99
  Aθήνα 104 34
  τηλ:210 8250025-6

  email: