Συγκριτικά στοιχεία διετίας
Κωδ Περιγραφή 07/20χχ %Eξ 07/20χχ-1
400 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩ 105.965 -119,06 -556.031
401                                     
488  Μεταβολή αποθεμάτων             -100,00 62.149
489                                     
490 Σύνολο αποθεμάτων εκμετάλλευσης 598.909 22,97 487.051
491                                     
502                                     
506 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 704.874 -1.121,85 -68.980
507        
509    - Πάγιος εξοπλισμός 2.882.813 8,45 2.658.136
510    - Αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού 1.821.338 6,46 1.710.843
511                                     
512 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ 1.766.349 101,11 878.313
513        
600   - Προμηθευτές εσωτ. πιστωτικά ακίνητα 216.093 100,00  
601   - Προμηθευτές εσωτ. χρεωστικά ακίνητα -60.815 100,00  
602   - Προμηθευτές εξωτ. πιστωτικά ακίνητα 203.448 -20,78 256.812
603   - Προμηθευτές εξωτ. χρεωστικά ακίνητα -29.334 100,00  
604   - Προμηθευτής ΑΒΓ   -100,00 -98.270
605   - Προμηθευτής ΑΒΓ -37.710 61,95 -23.285
619   - Μερίσματα-Βραχ.Υποχ.Εταιρ -287.800 54,83 -185.876
648 Σύνολο          ------> 3.882 -107,67 -50.619
649                                     
651    - Πελάτες χρεωστικά ακίνητα 524.675 96,23 267.381
652    - Πελάτες πιστωτικά ακίνητα -171.386 71,81 -99.753
653    - Πελάτες ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ   -100,00 -1.113
654    - Πελάτες ΕΠΙΔΙΚΟΙ 99.913 0,00 99.913
655    - Γραμμάτια σε καθυστέρηση ακίνητα 761.013 21,57 626.013
687    - Επιταγές σφραγισμένες ακίνητα 15.985   15.985
688    -  Πελάτης ΔΕΖ 441 100,00  
689    - Λοιποί χρεώστες ακίνητα 11.916   11.916
690    -  Πελάτης ΔΕΖ 74.202   74.202
695    -  Πελάτης ΔΕΖ   -100,00 276.511
697    - Έξοδα επόμενης χρήσης 9.662 248,82 2.770
699 Σύνολο         --------> 1.326.422 4,13 1.273.825
700                                     
980 Αγορές παγίων -4.050 100,00  
981 Αγορές παγίων 104.458 100,00  
990 Σύνολο ομάδας (3) 7.431.581 5,52 7.042.495
991 Σύνολο ομάδας (5)   -100,00 6.325.598
992 Σύνολο ομάδας (5) 6.067.672 100,00  
993 Διαφορά ομάδων (3)-(5) 1.363.909 -9.897,89 -13.920
994 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΕΡΔΩΝ (Διαφορά ομάδων (3)-(5)+ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ+ΠΑΓΙΑ) 2.067.276 5.398,76 37.595