Συγκριτικά στοιχεία διετίας
Κωδ Περιγραφή 07/20χχ %Eξ 07/20χχ-1
300    ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
301        
306    - Ταμείο εταιρείας 76.470 100,00 60.500
307    - Ταμείο υποκαταστήματος 8.392 -99,35 1.750
308    - Καταθέσεις όψεως 1.618.095 100,00 1.241.843
310    - Γραμμάτια σε χαρτοφυλάκιο 39.054 100,00 39.054
313    - Επιταγές χαρτοφυλάκιο 549.450 3,23 532.252
318 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2.291.461 26,26 1.754.399
319        
321    - Ανοιχτά υπόλοιπα πελατών 3.433.579 -6,59 3.675.991
322    - Προκαταβολές πελατών -24.786 -26,83 -33.872
332    - Επιταγές σε καθυστέρηση   100,00  
333    - Επιταγές & γραμμάτια σε τράπεζες 48.232 328,66 11.252
335        
368 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 3.457.026 -5,37 3.653.371
369        
380    - Ελληνικό δημόσιο προκ/λή φ. εισοδήματος -10.964 -118,12 60.520
381    - Ελληνικό δημόσιο παρακρατήσεις 4% 160.259 441,67 29.586
382    - Απαιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ 151.821 49,28 101.699
383    - ΦΠΑ 1.330 -95,83 31.879
384    - Απαίτηση προσφυγής 10% 18.925   18.925
385    - Λοιποί χρεώστες 2.569 30,99 1.961
386    - Παραγγελίες εξωτερικού 97.376 39,61 69.750
387        
388 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 421.316 34,04 314.320
389        
390 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 6.169.804 6,70 5.782.590
399