Συγκριτικά στοιχεία διετίας
Κωδ Περιγραφή 1/7/20χχ %Eξ 1/7/20χχ-1
090     ΠΑΘΗΤΙΚΟ                        
107   - ΦΜΥ & ΦΕΕ 3.023 -64,51 8.517
111   - Φόρος εισοδήματος 159.367 150,98 63.498
116   - Ασφαλιστικά ταμεία -1.213 -101,53 79.157
117   - Φόροι-τέλη προηγ. χρήσεων 45 -24,65 60
119 Υποχρεώσεις προς δημόσιο 161.222 6,61 151.231
120                                     
121   - Προμηθευτές εσωτερικού 1.013.534 -15,73 1.202.710
122   - Προκαταβολές σε προμηθευτές εσωτερικού -39.017 -18,43 -47.835
125   - Προμηθευτές εξωτερικού 564.420 36,11 414.668
126   - Προκαταβολές σε προμηθευτές εξωτερικού -20.988 -79,21 -100.938
131   - Επιταγές μεταχρονολογημένες 2.121.586 -11,97 2.410.099
132   - Μισθοί οφειλόμενοι -52.906 17,62 -44.980
133   - Οφειλές (λοιποί,πιστωτές) -395 100,00  
135   - Μεταβατικοί λογ\μοί παθητικού -230 100,00  
150 Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 3.586.003 -6,46 3.833.724
199                                     
200  Άμεσο παθητικό 3.747.225 -5,97 3.984.955
201        
210    - Τράπεζα 1 312.495 -12,78 358.296
214    - Τράπεζα 2 -5   -5
216    - Τράπεζα 3 158.647 14,43 138.647
217    - Τράπεζα 4 32.171 -54,63 70.905
219    - Τράπεζα 5 40.973 100,00  
220    - Πιστωτικές κάρτες 170 100,00  
280  Σύνολο δανείων τραπεζών 544.451 -4,12 567.844
281                                     
288 ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4.291.677 -5,74 4.552.799
289                                     
291   - Ομολογιακό δάνειο 1.772.162 -0,76 1.785.823
295                                     
296 ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ/ΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.772.162 -0,76 1.785.823
297                                     
298 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ             6.063.839 -4,34 6.338.622